Кратка информация за Основно училище „Христо Ботев” – село Росен, община Созопол

Основно училище „Христо Ботев” – село Росен, община Созопол, е едно от най-старите училища на територията на страната.
То е създадено през 1865 година.
През изминалите години в училището са осъществявани различни дейности с главна цел обучаване и възпитаване на учениците.
През последните години дейността на училището се осъществява във връзка с новите образователни потребности и реалии и с изискванията на Европейския съюз.

През 2013/2014 учебна година в Основно училище „Христо Ботев”  работят 17 педагогически специалисти. От тях 2 са с І ПКС, 1 – с ІІ ПКС, 1 – с ІІІ ПКС, 1 – с ІV ПКС, 1 – с V ПКС.

Мисия на училището

  • Равен достъп до образование за всички ученици.
  • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализиция.
  • Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.
  • Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.
  • Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.
  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.